Βάσεις Εισαγωγής Θέματα Εξετάσεων Παλαιοτέρων Ετών Φύλλα Υπολ/σμού Βαθμολογίας Πανόραμα Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
Μήνυμα Διεύθυνσης
Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Τα «ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ», είναι ένας μεγάλος και αξιόπιστος ιδιωτι-κός εκπαιδευτικός οργανισμός, αποτέλεσμα της ένωσης των δυνάμεων έγκυρων και ήδη καταξιωμένων και εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους φροντιστηρίων, ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες των μαθητών, έρχεται κοντά σας και φροντίζει να τις καλύψει με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες:

  • Τμήματα 5-7 και 10-12 ατόμων
  • τάξεις υποδοχής νέων μαθητών
  • προγράμματα ενισχυτικής ατομικής διδασκαλίας
  • επιμόρφωση διδασκόντων
  • μονάδα εσωτερικής αξιολόγησης

Η μακροχρόνια πείρα και η εντατική μελέτη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός Πρότυπου Συστήματος Προετοιμασίας, το οποίο στηρίζεται σε μια πληθώρα μεθόδων, όπως α) η εξοικείωση των μαθητών με την τυπολογία των θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις (θέματα με διαβάθ-μιση δυσκολίας, με ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου κτλ) και η ικανότη-τά τους να διαχειρίζονται τις κρίσεις και τα διλήμματα που μπορεί να παράγουν τα εκάστοτε θέματα, β) η δυναμική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών, γ) οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας και δ) οι ομοιογενείς ομάδες, που βοη-θούν το μαθητή να εντείνει περισσότερο την προσοχή του κατά την ώρα της παρά-δοσης και τον καθηγητή να έχει πλήρη εποπτεία της προόδου και γενικότερα της δυναμικής που αναπτύσσει η συγκεκριμένη ομάδα. Στόχος είναι, αξιοποιώντας το χρόνο του μαθήματος λεπτό προς λεπτό, να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στα ΑΕΙ.

Το Πρότυπο Σύστημα Προετοιμασίας που εφαρμόζουμε είχε ως αποτέλεσμα τα «ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» να έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αριστούχων στο νομό Λάρισας, αλλά και τους περισσότερους άριστους βαθμούς σε επιμέρους μαθήματα.

Με εκτίμηση
Η διεύθυνση των "ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ"

Τα Φροντιστήριά μας

Νεανικά Link

 Εκπαιδευτικά
 Νέα

 Χρήσιμα
 Link